closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: I: i:

32

Aan als Eren.

L: H: h: DuwelEdele Agtbare behaagd hebbende den ondergteekende bij Extract

uit het gebesoigneerde in Raade van Politie op den 27: Maart J: L: : Je deman„

„deeren om in voldoening aan de g’eerde orderes van Haar Hoog Edelheedens, de p„

Hooge Indiasche Regeering bij Extract Netul van den 26: 7ber: A:o: p„o„o aan

te toonen hoe veeldaar het aanneemen van huurlingen, en excuseeren van

Ambagtslieden de Comp=e zoude profiteeren; zoo heeft hij de Eer daar aan

be deese te veldoen, met te noteren dat do Anbijsheden der ellai:

„deren gereekende Maandelijks winnen ƒ 18. of met rd„s kostgeld: en 40: lb

Rijst ƒ 22: terwijl een huurling geniet I: daags 12 st„s zonder iets meer

dat in de 26: dagen :/ daar van afgetrocken :/ Slegts komt op ƒ 15: 12: dus een

verschil van ƒ 60: 8: op ieder man en op 10: man, die men in steede van

Zo veel ambagtslieden te weeten huistimmerlieden, Metzelaars alzo

van andere, werkslieden te weeten zo van wapenkamer smitsgezellen

kuipers weinig off geen Amboineesen zullen te vinden zijn daar in ervaa„

„ren zoude kunnen aanneemen ende Comp=te maandelijks ƒ 64: daar bij uitwinnen

buiten dien is een huirling voor de Comp=te vrij profitabeler om dat wanneer

Ze luij in ’t werken zijn, dan wel ziek werden hun Salaris in gehouden werd,

daar een Comp=te dienaar zijn gagie in zulke gevallen even wel blijf voortloopen.

verhoopende hier meede aan de beveelen van uwelEd: Agtb: voldaan te zullen„

hebben die de eer heeft met verschuldige hoog agting te zijn . /: onderstond./.

welEd: Achtb: Heer :/:lager:/ uwelEd: Achtb: ootmadige en gehoorsame Dienaar.

:/was geteekend:/ B. Smissaert /:in margine:/ Amboina Nieuw Victoria adij 20. April A„o 1789:

Aan als Vooren

Door uwe lEd: Agtb verleid geworden zijnde met een Extract uit de

Pattugus Raads beslut van den 27 Maart Js diterende dat sbi en

schriftelijk Berigt zal opgeven of de prijsen der goemoets Touwwerken,

tegens twee Suiten de fierangs bereekend zijn, en als zoodanig Aan de E: Comptem

geleeverd worden.

zoo bevrijmoedigt zig den Nedrige teekenaar in schuldigen obedientie van

die

4

7: 6

7: