closeTerug naar inventaris

Transcriptie

die heer gorespictierde ordre te zeggen dat de wvornaemde souwerken door

ken op de naast mogelijksten wijse bereekend zijn

Teffens uwel Ed: Agtb: op ’t Eerbiedigste te kenne geevende dat in zo

verre zijne verkregene kennisse, van de goemoet zig sterk, het hem toedjn

„scheind als onmogelyjk om daar van eene nette reekening te kunnen formeeren

om reeden der groote verschillen van de Lierangs, zoo in groote als meede

indeugdsaamheid . -

Dewijl de eene Sierang wel drie en meermaalen grooter valt dat de andere

ten tweeden dat alle de roode, en witte reets aan de boomen verstorven is;

ten derden dat alle de graove en broose draeden daar in groeijende, niet door

de Leveransies daar uit gesogt maar sodanige dezelve door haar van de boomen

afgekapt, onsuiver geleeverd worden dus alle het bovengemelde als onbruik

„baar daar van moetende afgeschieden worden ’t meesten tijds gebeurt dat men

van een groote Lierang geen quart goede bruijkbaare goemoet over houd, waar uit

nauwlijks vijff raadems draat, kan gespannen worden, zoo dat het onmogelijk is

zoo lange de voorm: Sierangs niet geheel suiver, en van gelijke groote geleeverd won

„den, eene accurate bereekening daar van te maken, hoe veel Lierangs op een touw of trosf gaan,

Indien de Lierangs alle op een maat, en zuiver geleeverd wierden, zoude den tee„

„kenaar direct kunnen aantoonen hoe veel 'er tot een touw off Trass: vereischt:

werden dan daar nu hier dan de helft verlooren gaat, met het schoon maake

zoo heeft hij vrijmeerder Lierangs noodig als 'er andersints zoude vereijscht werden,

Verzeekerende uwelEd: Achtb: ingemoede dat hij altoos de naauwste attentie

in de bereekening gebruikt heeft; en verders gebruiken zal zoo lang den ree„

„drige teekenaar door uwelEd: Achtb: verhuurd word om de ondere hem bescheiden

Manschappen bij leedige uuren te mooge beesigen ter hulpe van het spinnen

Slaan, wanneer hij ’t goemoet touwerk voor de bepaalde preesen zal kunnen la

„veren, dog van die hulp ortstooken zijnde en tot het geheele werk huurlingen

moetende gebruiken als dan volstrekt onmoogelyk is; om het voor de bepaalde

_o.

preisen te kunnen bezorgen.

wijl: de presente gevinge prijs bpaaling onmogelijk gedogt tat het spianenden

Slaan