closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: K: K:

35:

slaan, Inlanders of andere menschen in te huuren stellende voor een huurling

Idaags 12: A„s welke dan Circa 350: â: 400: radems draat met hun beide kunnen

spinnen; werdende tot een touw van 9 d=m nagenoegh 36000 vademsdraat ver„

eischt, en dus twee huurling 90: dagen werk vinden, om deze lengte te spin„

„nen; en als dan de huurloon alleen 45 rd:s„ komt te bedragen voor slegts

huurlingen gereekent nu het Slaan waar toe 12: Mann: Eene geheelendag

vereijscht worden en dus miede 3 rd„s 'T welk 48: rd:s beloopt dit is alles

nu buiten den Inkoop van goemoet Lierangs om welke te suiveren den teekenaar

twee â 3: zijner manslaven aan het werk hout, en dus versoekt den zelven

ootmoedigst dat het uwelEd: Achtb: behaagen mag, gelijk het tot heeden ge„

„schiet is, te Continueeren de mattroosen, die leedige handen hebbende goemoet te laten spiaaegen slaan„

Hier meede verhoopende aan de veel g’Eerde Intentie en ordre avan UwelEd:

Achtb: voldaan te hebben, zoo neeme de vrijheid mij met de meeste en verschul„

dede Entis tenoemen :/ondenstor:/ welEd: Achtb Heer/Clogn / regelea

Achtb: onderdaanige en Trouwschuldige Dienaar :/: was geteekend:/ P:„

WolSgaard:/: in margine:/ Amboina in 't Casteel Nieuw victovia den 21: April 1709:

Eerbiedig Berigt Aan den welEdele Achtbare Heer

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur /Dezer Provintie

benevens

De E: Heeren Leeden van den Politicquen Raad

Wel Edele Achtbare Heer en E: Heeren

Den Arthillerij Luitenant Streck uwe wel Edele Agtbare onderdaanigen

Dienaar vertoond vererentelijk op het ontfangen Extract uit hoogst des„

„zelfs vergaadering van den 27: Maart verweken, dat in de Arthillerij alhier,

ses stuks deverente Caliber stucken zijn dewelke zo wel, in derzelven

verdeeling