closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: L: G:

verdeeling, als groote, des Calibers merkelijk, verscheelen, en nade„

„maal, den Eerbiedigen vertoonder bij ontfangst van de gedrukte Tabel„

len en verdere Extracten, is geordonneert geworden, het geschut in deze

Provintie te Calibreere heeft denzelven gewagt naar de beloofde

Nieuwe amsterdamsche Caliber Stokken en Staale kogel mallen,

dan deze Instrumenten tot heeden niet aangebragt zijn heeft Eer„

„biedigen teekenaar, niet op zig durven neemen, het geschut naar de oude Pal„

„stekken te Calibreeren om dat, de aanhanden zijnde talstokken alle

different zijn en dus onmogelijk het Caliber van het geschut accuraat

in Tabellen gevoegd kan worden .

vertrouwende hier meede aan Hunne Hoog Edelheedens en uwe wel Edele

Achtbare intentie voldaan te hebben, noemende wij overigens met

alle Hoog agting en diepen Eerbied /: onderstond./. wel Edele Achtba„

„re Heer en E: Heeren /. lager ./. uwelEdele Achtbare Trouw„

„schuldigen Dienaar :/: was geteekend./. I„s M:„s Streck / in margine:/.

Amboina Nieuw Victoria den 10„e April A„o 1789:

Aan als vooren.

Bij Extract uit de besoignes gehouden, in de vergadering van den

Raad van Politie op den 27: Maart J: L: het geweesene: opperhoofd van

het Comptoir Haroekoe D: E: Johannes Hogerwaard opgelegd zijnde ver„

„antwoording te doen weegens zeekere 500. lb Buskruit die op Haroekoe onbe„

„quaam geraakt en in ’t Jaar 1787: van daar opgezonden en op verweeken Jaarson„

„kosten afgeschreeven waaren en dewelke hun Hoog Edelheedens thans be„

„geeren dat weederom vergoed zullen moeten worden ten waere konde worden

aangetoond dat het bederff niet kon worden toegeschreeven aan eenige

na latigheden omtrent het zelve en alzo boven gem: laatst gewesene

hoofd van dat Comptoir aangetoond heeft dat zijn E: dat kruit reets

(in