closeTerug naar inventaris

Transcriptie

37:

in A„o 1786: van mij als afgaand hoofd bij den overgaaf van dat

Comptoir als onbequaam overgenoomen en ik het zelve ook op het

rapport zodanig bekend gesteld hadde mij dus de verantwoordinge

incumbeert zo zij het mij gepermitteerd:/ als niet in staat zijnde ee„

nige andere middelen ter verantwoording bij te brengen :./ in deesen

aan te haalen dat in vroeger Jaaren onder het bestier van den wetEd

Achtb: Heer Johan Abraham van der voort Gouverneur en

Directeur deezer provintie de buiten Comptoiren voorzien gewor„„

„den zijn met buskruit dat reets merkelijk in kragten ver„

5

„mindert was, ten einde het zelve tot salut Schooten te ge„

„bruiken, dat op de buiten Comptoiren weinig tot dat einde ver„

„spild en weinig anders gebruikt het welk toen reets naar

het bederf over de door de langduurigheid van tijd: finaal bedor„

„ven geraakt en alzo ik verhoope steeds mijnen verschuldigden

pligt in alles wat tot de Conservatie van het Buskruit dienen

kan Namentlijk met het zelve op een behoorlijke tijd te keeren

en in de zon te lugten betragt te hebben gebruike de vrij„

„heid bij deesen uwelEd: Achtb: en Ed„s ootmoedig te verzoe„

„ken om eene gunstige voorschrijving aan Hun Hoog Edelens

ten einde ik van de opgelegde betaling van de voormelde 500 lb: onbe„

„quaam geraakt buskruit mogen ontheft worden als zijnde dat bus„

„kruit buiten mijn schuld zodanig bedorven geraakt.

Terwijl ik mij intusschen d’ eer aanmatige met de meeste eerbied mij

te noemen :/ onderstond:/. welEdele: Agtb: Heer en Heeren :/ lager:/ uwelEd:

Achtb: onderdanig en gehoorzame Dienaar :/: was geteekend:/ D: J:

Blondeel /: in margine:/ Saparua den 5„en Maij A„o 1789:

Aan als Even.

L: M: m: Uwel Edele Agtbares gantsch gehoorsamen Dienaar den vaandrig

Militair