closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: N: n.

18

Militair Christiaan Andries Schutse, vertoond met de meeste Eerbied

hoe zijne omstandigheeden niet permitteeren in deze Provintie te blij„

„ven, reedenen die hij de vrijheid genoomen heeft zijnen gebieder :/ in Ca„

„pite deeeses genoemd:/ voor te stellen en welke van dat gewigt zijn

:/zoo hij vertrouwt ./: dat hij genoodzaakt is te smeeken dat het uwelEd: Agtb

behagen mag hem :/: indien het niet anders zijn kan :/ met afgeschreevene gagie na de

sloes/e plaats te vnlossen /onderstond:/ T: welk ootwodigst verzoekt, enst:

/:was geteekend/ C:„r A„s Schutse -

Aan als vooren.

Bij g’eerde Extract uit de Resolutie van het gebesorgreerde in Hoogst

Derzelver g’agte vergadering van den 27:en Maart derses Jaars, gelast

zijnde geworden bij berigt op te geeven de source of oorsprong der vermin„

„derde in komsten en dubieus de bet posten bij het Collegie van Boedelmeeste„

„ren in den Jaare 178/8:

Zoo bevrijmoedigen wij ons reverentelijk te vertoonen dat 'er maad

eene post als dibieus bij het follegie voor thoopt van zeekeren burger Casper Do„

„mingos en groot onder ult„o febr„ deses Jaars rijxd:„s 25: 6: 3/4: het gei„

„ne den Secret„s Capelle op den 10: Decemb: 1784 gelast is, van den Erfgenamen

van wijlen ged„e Casper Domingos te vorderen, waar aan niet voldaan is

kunnen worden: zoo wien als aan het voorig besluit van den 5 Maart

A„o 1779: door wijlen den secretaris van wiringen

Op den 13. febr: 1788: hebben wij den secretaris Coomans gelast, dese

de bet post onder anderen nategaan, en Laricques Hoofd, Martens en de ver„

„dere Erfgenamen van wijlen den geweesen secretaris van dit Collegie

den E: Jacob Knop aan te schrijven en aan te spreeken om het

restant debel: van wijlen Casper Somingos met den agterstalli„

„gen intrest te voldoen sub peene, als bij resolutie van dien datum