closeTerug naar inventaris

Transcriptie

39:

is aangeteekend geworden,

Op den 5„ Maart produceerde den secret„s Coomans een ampel le„

„bel g’insereerd bij onse Resolutie van den 29: daar aan waar in onder

anderen voorkwam, dat hij bij de afgave der Extracten Zodanigen onaange„

„naamheeden hadde ontmoet in zaken die voor zijn tijd geschied waren

dat met raadzaam oordeelde de Erfgenamen van wijlen den E: Jacob knop

over het debet van Casper Domingos voor den Regter te dagen en waar

van wij ten zijnen versoeke ten dien zelve dage aanteekening hebben gehouden.

Dat de staat Reekening van ons Collegie de A„o 178 6/8: niet te duidelijk inge„

„rigt is, uwelEd: Achtb: bereeds in A„o p„o in het oog geloopen dan de zel„

50

„ve is nogtans alomme accordeerende en balanceerende bevonden door de

Heeren Leeden van Plitie en Confrontisten ten dien einde benoemd den fis„

„caal Hogerwaard en Laricques Hoofd Martens.

Wij hebben egter in voldoening aan Hunner Hoog Edelheeden en uwer

f

welEd: Agtb: g’eerde intentie, den secretaris Coomans in onse bij eerkonst

van den 17:' Maart E: l: over het een en ander onderhouden dewelke verklaard

heeft, dat de Boekjes en Staat reekening van het Collegie de A„o 1788/9: door een,

in dat werk geverseerden Negotie borst hadden laten formeeren vermits zijne be„

zigheeden zulx niet toelieten en hij buiten des betuigde zignoort op zoodanig werk toegelegt te hebben.

De vermindering van het Capitaal der weesen in A„o 178 5/8: tot rd:s„ 852: 32: 14: is gee„

„ne vermindering ten aanzien der Capitaalen maar eene vermindering ten aanzien der

afbetaalde erffenissen aan mondige pupillen, met een notul van den Agtb: Raad

van Justitie ten behoeve van de Chirurgijn Mosscherosch en ten lasten van

den Chinees oein Tjonglo en derzelver onmondige Erfgenaamen.

Alle welke gelden onder quitantie zijn afgegeeven en dus van het

Cedit den papillen gesubstraheerd geworden. —n

Eijndelijk versoeken wij om verschooning over die duistere in stelling

van de Staatrekening van Boedelm: in A„o 178 7/8: ons verseekert houden„

„de dat uwelEd: Achtb: die van deesen Jaare met een grnstiger oog zul„

„len beschouwen wij verootmoedigen ons met de meeste teeken en van

waare Hoog agting te onderschrijven :/ onderstond./. welEd: Agtb: Heer en wel

Edele Heeren :/:lager:/ uwelEd: Achtb: onderdanige en gehoorsame Dienaar.

/: was geteekend./.

6