closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: O: o

/:was geteekend:/ L van Speren en Arie Coomans ./: in margine:/.

Amboina in 't Casteel Nieuw Wictoria den 2„en Maij A„o 1789:—

Eerbiedig Berigt Aan den welEdelen Achtbare Heer

Johan Adam Schilling.

Gouverneur en Directenn dezer Proviatie

Wel Edele Agtbare Heer

De needrigen teekenaan uwel Edele Agtb: g’ordonneert zijnde,

om aan te toonen wat eigentlijk, de reeden, of oorzaaken zijn,

dat de Inlandse Swervers en roovers, altoos ’s Comp„s kruis vaar„

„tuigen ontvlugten, en heel selden, of nooit te agterhaalen zijn.

zoo heeft den nedrigen Teekenaar in nakoming van die zeer ge„

„respecteerde ordre, de gezaghebbers van de alhier aanhaiden zijnde

Pantjallings daar over ondervraagd en van dezelve ten antwoord

gekreegen, dat dit alleen veroorzaakt word, door de ligtheid haare

vaartuigen, en de sterke bemanning derzelven.

Terwijl Compagnies Pantjallinges niet alleen te swaar en daar

niet na gebouwd zijn; om door riemen geregeert te kunnen worden

ook veel te swak bemand om met haare stukken en Zeilen

na behooren, te kunnen Manuvereeren, mits dien buiten staat

om de vaartuigen der Rovers, schade toe te brengen, waar door

zij in het vlugten belet, en agterhaald konde worden dus

attoos ontslippen, terwijl zij met hunnen vaartuigen te:„

„gens wind en stroom kunnen opscheppen en Roeijen,

’t welk met een Pantjallings door opgemelde Reedene

niet

8