closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2: D:o p:

41

niet mogelijk is te doen;

Aangaande de Negorijs kruis orembaijen zo zijn dezelve mede niet alleen

gedeelte lijk swaarder van houtwerk, als die Roovers, maar den Ambo„

„nees is ook reef te Lafhartig om Zig in gevaar te begeeven, want zoodra hij

ziet dat het 'er op aankomst zo schept hij liever agter als voor uit ’t geen den

Nedrigen Teekenaar de Eere heeft uwelEd: Achtb: te berigten Terwijl

hij zig voorts met alle Hoog agting te noemen /: onderstond:/. wel Edele

Agtbare Heer /lagen:/ uwel Edele Achtb: zeer ootnoedige en onoerdanige

Dienaren /was geteekend:/ P„r Wolsgaard, C: Christiaansz, en

L: Pietersen :/ in margine:/ Amboina in t Casteel Nieuw Victoria

den 30„e April A„o 1789:

Aan als vooren.

Den Luitenant der Arthillerij Thomas Magnus Streck bij

ontfangen Extract uit de Resolutien van den 21: April laast leden gelast

zijnde, om zig te verantwoorden over de slegte gesteldheid der op de Batterijen

van ’t Casteel Nieuw victoria staande Affuiten, heeft in voldoening van

dien de eere het volgende ter neder te stellen.

Dat hij bij zijn aankomst alhier in A„o 1784: verscheijdene Affuiten,

die onbequaam waaren, heeft moeten overneemen, waar van sommige Schoon

de houtwerk eenigsints aangestooken waaren egter onder de bekwaame zijn

gereekend gewordend,

Dat de eerste of die Reel onbequaam ware in September 1784: zijn af„

„gegeeven en gesloopt geworden dus de resteerende, zo wel, als die hij succes„

„sief aangemaakt heeft en tot gebruik op de wallen geplaats zijn geduurende

den