closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„den tijd en tot heeden op de aande wallen zonder goede beddings, en keld op

twee Inlandsche swalpen staande, en die door de Swaarte van het Canon in

de reegen Mousson in de weeke grond door sakken ten laatsten in een witte

Mieren nest veranderen voorts de Affuiten selve aan de Reegen Lucht

en witte mieren bloot gesteld is het geen wonder dat deselve van tijd tot

tijd bedurven Raaken moeten gelijk zulx de Jaarlijksche afgare van on„

„bekwame goederen ten duidelijksten aantoond.

Dat of schoonde Affuiten Jaarlijks twee maalen geteert worden konnen

die voor sorge niets laaten wijl het Ambons hout bij ondervinding in de

reegen en lugt staande ten Eersten van binnen mitsgaders tusschen de kee„

„pen voegen, en het ijzer zich vervreet invoegen dat het van buiten door

het Persiaans Rood en Theer, zig op de korst wel vertoond maar in„

„wendig vermolend zijn.—

Dan dit getal van onbekwaame affuiten hadden Teekenaar Jaarlijks

bij den opneem wel kunnen vergrooten, indien hij had willen 'sComp„s„

affuiten die nog bekwaam waren ten minsten tot het doen van Salut

schooten en dezelve tot ultimo Augustus aanstaande gelijk den teeke„

„naar zulx bij zijn komst en en bij den overneem van de Arthillerij heeft

moeten doen staan te laaten met geweld onbequaam maken.en

Nogtans is den teekenaar altoos van gevoelen geweest, om de Affuiten zo

lang als maar immers, mogelijk is te gebruiken en de Nieuwe te menagee„

„ren of onder een dak te laaten stellen, zo om dat men alhier ./. gelijk den

teekenaar hoopt en van herten wenscht:/. tans nog in rust en vreede leeft

als om reeden, dat de schaarsheid van Swalpen geduurende 5 Jaaren Zoo

groot was, dat den teekenaar somtijds Elff maanden lang geen enkeld

stuk per Restant gehad heeft ’t welk uwel Ed: Achtbaare ter rerifi„

„catie van des teekenaars gesegtens bij den Negotie boeken kan laten

nazier