closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: T: C:

L: r u.

Aan den WelEdele Achtbaare Heer.

Johan Adam Schilling.

Gouverneur en Directeur Deezer Provintie.

Wel Edele Agtbare Heer.

Den: Nedrige Teekenaaren hebben ingevolge uwelEoele Agtb: zeer geres„

„pecteerde ordre haar aanboord begeeven op het hier aan het zed hooft leg„

„gende 's E: Comp„s schip 'T Loo, het zelve bevonden diep te treeden als. .

voor op 19: voeten.

„o.

agter „. 20.

waar meede wij verhoopen aan de zeer gerespecteerde ordre van uwel„

„Edele Agtbare voldaan te hebben, de vrijheid neemen ons

met alle verschuldigde Eerbied en Respect te noemen. /:onderstong:

wel Edele Agtbare Heer. ./:lager:/ UwelEdele Agtbare

onderdanige en trouwschuldige Dienaar . ./. was geteekend./.

P„r wolsgaaro en M:„ Hoedap ./. in margine./. Amboina

in ’'t Casteel Neuw: Victovia den 2 Maij A„o 1789. —.

Aan als Boven

Jngevolge uwelEdele Agtb: zeer g’Eerde ordre hebben de

Needrige teekenaaren haar aan boord begeeven op de laats van

Batavia g’arriveerd Compagnies Pantjalling lingen dezelve ge„

„meeten en bevonden lang oversteven 73½: voetdiep in ’t ruum v:to

breed 19½: voet hollandse maat van 11 d=m op Een voet dezelve is

hegt en sterk gebouwd, zoo wel van houdt als ijzer werk, zijn mast

is Even ander het stag gebrooken en desselfs kluif hout is meede

aanstukkend