closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Hoffman den Lieutenant der Arthillerij Thomas Magnus

strick en tot secretaris den Boekhouder Carel Podlieb

Hindemith, mitsg:s tot dispencier den Absolut Assistent

Daniel Schults, waar op het gewoone Hongij Placcaat voor„

„geleezen en de nakoming van dies inhoud aan een ieder op het

ernstigste aan gerecommandeert wierde en de gezaghebbers der

Pantjallings de Vriendschap de willem en Expeditie gelast

om nog heeden avond of morgen ogtend met hunne vaartuigen

voor of na de Laaijbaaij te vertrekken ter afwagting van de

Hongij Vloot aldaar

vervolgens belaste den Heer Gouverneur dat na het eindigen

dezer vergadering de Eerste monstering door de Leeden wolsgaard

en streck ten overstaan van den Fiscaal der vloot van

Clootwijk en g’adsisteerd door den secretaris Hindemith zou„

„de gevolg neemen; en na dat het zelve geschied was wierd van

die verrigting aan den wel Ed: Achtb: Heer Gouverneur be„

„hoorlijk rapport gedaan geschiedende op.

Sondag

den 12: October daar aan 's agtermiddags ten 4:' uuren de

tweede monstering door de Leeden Strowskij en Hoffman

ten overstaan van den Fiscaal der vloot en g’assisteerd door den

secretaris en daar van behoorlijk rapport gedaan zijnde, zo

ging zijn welEd: Achtb: op

Maandag den 13: October 's agtermiddag ten vier uuren, g’escorteert door

de deszelvs lijfwagt; na alvorens van den E: secunde en verders

Leeden van den Politicquen Raad; mitsg:s andere Collegien op

het