closeTerug naar inventaris

Transcriptie

o

60

het vriendelijkste afscheid genomen te hebben met de gezament„

„lijke vrienden door het in twee rhem geschaarte guarnisoen

gecommandeert wordende door den Capitain militair van

Guericke; mitsg:s de in zelver voegen gerangeerde Chineesen

en Burgers uijt het handgeweer drie salvos gedaan en tusschen

ieder een Canon schoot van ’t Casteel waar op nog 21: schooten

van ’t Casteel volgden; op ’t zee Hoofd gekomen zijnde nam

de Heer Gouverneur in de minzaamste termen afscheid van

den E: secunde en verdere vrienden en stapte als toen met

den Eerwaarde Heer Feij /: als zijn welEd: Achtb: op de Hon„

„gij togt zullende verzellen ter verrigting van de kerkelijke

visite op de respective buijten Comtoiren :/ over in de Admiraals

Corre Corre op dewelke onmiddelijk een schoot gedaan en de

wimpel onder de vlag gehaald mitsg:s nog een sein schoot

tot het anker ligten van gem: Corre Corre gedaan wierde

Waar op de vloot onder een gunstig wintje onderzeil en

riemen raakte onder het doen van 15: salut schooten en

het drie maal roepen van Hoesee, werdende van ’t Casteel

andermaal met 21: Canon schooten gesalueert

In ’t passeeren der Post te waijnitoe kwam op de Admiraals

Corre Corre over den Radja van Tobo met den Capitain van Ta„

„nafora Voorzien met een behoorlijk pas door Saparouas Hoofd

Blondeel onderteekend, rapporteerende dat den Radja van we„

„rinama genoodzaakt was geweest door het los gaan van een

plank zijner Orembaij te rug te keeren, voorts dat te Ce„

„ram alles in rust en vreede was dog den Rebel voekoe

zig in de aan Cerams noord Cust gelegene Negorij Waroe.

op