closeTerug naar inventaris

Transcriptie

op hield; terwijl even voor bij Amahoesoe bij den Heer Gou„

„verneur ook aan boord kwam den Corporaal Posthouder

van crussanive rapport brengende dat op die post nog alles

in een goede ordre en niets voorgevallen is, weshalven den„

„zelve ten eersten na desselfs post te rug gezonden wierde

onder een ernstige recommandatie van altoos op hoede te

zijn en een goede wagt te houden, komende de vloot 's

avonds bij ses uuren op de gewoone sein schoot van de Ad„

„miraals Corre Corre in de Portugeese baaij ten anker

werdende alhier voorsz: radja Tobo en Capitain Tana„

„fora na hun vaartuijg te rug gezonden met Last de

Hongij te volgen na Laricque.

Dinsdag den 14: October smorgens omtrent 5: uuren ging de vloot na

het gegevene signaal en appel onderzeil, stellende de Cours na

het Comtoir Laricque, wordende de standaart bij het passee„

„ren der Post Namakolij met 13: Canon schooten gesalueert en

daar op van de Admiraals Corre Corre met 5 Bas schooten

bedankt; terwijl de vlagge bij het passeeren der Negorij

Alang almeede met 5: Bas schooten gegroet weerde den ra„

„dja van Tobo en Capitain van Tanafora hier weder bij den

Heer Gouverneur op de Admiraals Corre Corre komende ver„

„zogten om hun afscheid ten einde zijn Ed: te kunnen re„

„sipieeren bij de komst in de nabijheid hunner dorpen; ver„

„zoekende tevens om te mogen weeten of de Hongij langs

Cerams Zuid of noord Cust de route zoude neemen, dan

waar op denzelve geen andere antwoord toegepast wierde

als