closeTerug naar inventaris

Transcriptie

reijs gemonsterd te worden wijl de anker plaats voor Laricque

te gevaarlijk geoordeelt wierde om aldaar te blijven leggen, bezigtigende

de Heer Gouverneur vervolgens de redout en verdere Comp:s gebouwen

die meest alle een Capitaale reparatie bevonden wierden nodig te hebben.

Tegens den avond kwam den Radja van Tobo bij den Heer Gouverneur

op nieuw versoek doen om uit de vloot gelicentieerd te mogen worden

om op Ambon inkoop te kunnen doen van deeze en geene benodigt„

heeden, waar in als nu bewilligd wierde met recommandatie tot

een trouwe aankleering der belangens van de Ed: Maatschappij

en verzaking van den Rebel Noekoe en zijnen snooden aan„

„hang kort hier na wierd zijn welEd: Agtb: berigt dat de Corre

Corre van Mardika zo slegts gesteld was dat dezelve onmogelijk

de Hongij konde volgen, weshalven zijn Ed: last gaf om de ge„

„breeken te onderzoeken en is ’t mogelijk ten spoedigsten te

verhelpen dan vermits ’t rapport daar van mondeling ge„

„daan dicteerde dat dit vaartuijg onmogelijk de Hongij konde

volgen vermits verscheidene planken los gesprongen en ge„

„broken waren, tot welkers hersteld ten minsten veertien

dagen tijd vereischt wierden gaf zijn Ed: last om de daar op

geplaatste militairen op andere vaartuigen te verdeelen en

in diervoegen ook te handelen met de geweeren en ammonitie

goederen welke op die onbekwaame Corre Corre tot defensie ge„

„plaatst waren vervolgens liet den Heer gouverneur de

vergadering tegens morgen ogtend ten 9: uuren aanzeggen

en bragt ’t grootste gedeelte van dien avond met schrijven door

Woensdag den 15: October des morgens ten 9. uuren huld den welEd: Achtb:

Heer