closeTerug naar inventaris

Transcriptie

64.

Zaturdag den 18: October in de voormiddag bezigtigde den Heer Gouver„

„neur met de Hongij vrienden de redout en kerk van Fomile„

re

von

hoe, beide zeer stegt gesteld, inzonderheid de redout nogtans

een goede quantiteit houtwerken tot zodanig gebouwen als

in ’t Fortje noodzakelijkt gebouwt dienen te worden en ingem:

Fortje ook eenige kraat steenen die den geweesene resident van

oud

dit Comtoir den presenten, onderkoopman Nicolaas Palloo heeft laten

kappen met voorm: houtwerken, na deze bezigtiging ordonneerde den

militair

Heer Gouverneur den Capitain Luitenant (ostrowskij om de wa„

„pens der militairen en die in reserve, en den Luitenant der Ar„

„thillerij streck de ammonitie goederen mitsg:s den Equipagie

opziender Wolsgaard en opperchirurgijn Hoffman om ’t Pro„

„thocol ten overstaan van den Fiscaal der vloot van Clootwijk

te visiteeren en op te neemen en van hunne bevinding zo spoe„

„dig mogelijk te dienen van Rapport als heeden namiddag

voorneemens zijnde vergadering te houden gelijk dezelve dan ook

op voorgaande aanzegging 's namiddags om 5: uuren gehouden

en daar in zodanige zaaken afgedaan wierden als bij de daar van

gehoude Notul in het breede te zien is.

Belastende den Heer Gouverneur hier na den scheepstimmerman

Sandstroom om aan dit agterland een mast klaar te maken

Voor de Admiraals Corre Corre alzo dezelve bij het inzetten te Am„

„boina gescheurd bevonden en daar om met wangen voorzien is

ten einde daar van gebruijk te kunnen maken bij te rug komst

Van Bouro.

Sondag den 19:' October wierd den geheelen dag met schrijven doorgebragt,

tot