closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Maandag

teegens den avond wanneer den welEd: Agtb: Heer gouverneur

een wandeling na de Negorij kelang deed en den ouden regent dier

Negorij een korte visite gaf en zig daar na weder na des residents

wooning vervoegde alwaar den avond met vermaak doorgebragt

en den gezaghebber van de Pantjallingde willem gelast wierde

op het hooren vallen van twee sein schooten het anker te ligten

en de vloot zo na bij mogelijk na Bouro te volgen mitsg:s de

hoofden van de vloot geordonneert om voor de Post op de gewoo

„ne plaats ten anker te gaan

Neemende de Heer Gouverneur na gedaane avondmaaltijd of

bij 12: uuren in de nagt op ’t vriendelijkste afscheid van meerm

resident en Huijsvrouw en ging voorts na boord van de Ad„

„miraals Corre Corre alwaar aangekomen zijnde wierd na

twee sein schooten en geslaagen Appel het anker geligt, zij

„lende de vloot met een voorspoedige wind na het Comtoir Bou

„ro, en de hoek van kramat gepasseert zinde kwam

den 20: October smorgens tegen 9: uuren den Bouros resident

Mazel per orembaaij in ’t gezigt van de vloot en salueerde

de standaart met 21: schooten waar op van de Admiraals

Corre Corre met 7: Bas schooten g’antwoord wierd, en vervol„

„gens aan boord bij den wel Ed: Achtb: Heer gouverneur geko„

„men zijnde en zijn welEd: Achtb: gecomplimenteerd hebbende

vertrok denzelve weder ten eersten na zijn residentie, waar

na de vloot in ’t gezigt van ’t fortres komende zo wierd de

Admiraal met 21: Canon schooten van die vastigheid begroet,

en door den Admiraal met 7: Basschooten bedankt komende

de