closeTerug naar inventaris

Transcriptie

65

de vloot ten 12: uuren voor ’t fortres ten anker wanneer den

welEd: Achtb: Heer Gouverneur in zijn Ed: kleine orembaij—

overstapte en aan Land, komende door den Resident ende ge„

„zamentlijke onder dit Comtoir gehoorende regenten geresi„

„pieerd wierd; passeerende na des residents woning door het

aldaar in twee rhem geschaarde guarnisoen alwaar zijn

welEd: Achtb: zo wel door den resident desselvs huisvrouw en

Hongij vrienden, als de Inlandse regenten met het gelukkige

arrivo ten dezen Comtoir op nieuw gecomplimenteerd wierd

werdende hier na door de alhier in ’t guarnisoen leggende

militairen 3: salvos uit het handgeweer en tusschen ieder

een Canon schoot van ’t fortres gedaan, die nog van 18: ditos

gevolgt wierden het Ceremonieel hier mede afgeloopen zijnde

stelde den Heer Gouverneur den Resident Mazel ter hand

een briefje voor Manipas resident en een voor den vendrig

en Commandant van de Post Sawaij Pieter Fockens met

last om dezelve ten spoedigsten na Manipa te verzenden

en deed vervolgens tegens den avond een wandeling na ’t Ja„

„tij bosch door een laan met gelijke boomen zeer regulier

beplant; In ’t voorlang aangeplante Jatij Bosch vond zijn Ed:

verscheide boomen waar van ten dienste der Maatschappij

bereets gebruik gemaakt zoude kunnen worden van bin„

„nen heel en gaaf zijnde en in de voorsz: laan die zo wel als

’t Bosch zeer zindelijk en schoon gehouden bevonden wierden

ook verscheide boomtjes van goede verwagting, weshalven den

Heer gouverneur den resident Mazel de vermeerdering

en uitbreiding dezer Cultuure met alle ernst en nadruk

aan