closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan beval; vermits zijn Ed: de meenigte der talken voor

die boomen egter zeer nadeelig oordeelde als notoir die zap„

nazij

„pen trekkende welke tot de dikte en lengte anderzints zou„

„de kunnen strekken; qualificeerde den Heer Gouverneur den

resident om eenige boomen van derzelver overtollige takken

te ontblooten om te beproeven of daar door dikte en lengte dier

boomen bevordert kan worden en zo die preuve aan de ver„

„wagting beantwoord de overige boomtjes almeede van derzel„

„ver overvloedige takken te ontdoen ten einde daar van zo

veel te eerder en beeter gebruikt kan worden ten dienste

der E: Maatschappij

Dingsdag den 21: October gaf: den Heer gouverneur last tot den opneem

en visitatie der geweeren, ammonitie goederen en ’t Protho

„col en bezigtigde voorts het fortres met de daar in staande

gebouwen en vond de berg plaats der in reserve zijnde wape„

„nen onder de wal geplaatst, zeer laag van solder en vol„

witte meeren, dus gantsch niet tot dat einde geschikt en

de kruit kelder almeede indiervoegen gesteld, weshalven

zijn Ed: den Luijtenant der Arthillerij Streck ordonneerde

om daar toe een andere plaatst uit te kiezen, en zijn Ed:

tevens een schriftelijk berigt op te geeven welke gebouwen

in dit fort noodzakelijk dienen aangebouwt en verandert te

worden; de woning van den resident almede bevonden zijn

„de Capitale reparatie nodig te hebben zo wierd den resident

gelast om die reparatien ten spoedigsten werkstellig te„

maken ter voorkoming van zijn Ed: billijk ongenoegen

en