closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voor af na Poeloe Loehoe ter reparatie verzondene Hongij vaar„

„tuigen en kort daar aan ook op de Admiraals Corre Corre den

Adjudant Lange met den scheeps Timmerman Sandstroom

rapporteerende dat een Inlander van de Corre Corre Lillebooij te

P=lo Lochoe overleeden en aldaar begraven is, en dat een nieu„

„we mast in de Pantjalling de vriendschap gezet is in steede

van die welke door de witte mieren doorknaagt is, mitsg:s dat de

Pantjalling de willem te P=lo Loehoe gekomen zijnde met den

voorsteeven op een klip vast geraakt dog schadeloos weder apge„

„bragt en heeden morgen ingeselschap van de pantjalling de vriend„

„schap en Expeditie na herwaards onderzeil gegaan is.

Den orangkaij van Afsiloeloe heeden morgen door den Heer

Gouverneur na kawa gezonden om te verneemen of even gemelde

Pantjallings aldaar ten anker gekomen mogten wezen kwam

bij een uur smiddags te rug niet rapport geeme dier vaartuigen

aldaar gevonden te hebben.

Den voorsz: vendrig Fockens ’t avondmaal bij den Heer Gou„

„verneur gehouden hebbende wierd als toen gelicentieerd na zij„

„ne Post te rug te keeren met last om in ’t passeeren van de cre„

„gorij conialij ordre te stellen dat den vermaarden geweesene

Capitain Sanirij van de rivier Sopalewa in name Pelakauw

den Heer Gouverneur te croncalij komende ontmoete en koma„

„gie doen om van ’t pardon dat hem Hun Hoog Edelheedens on„

„der Conditie om op Ambon te komen toegestaan hebben, te

kunnen profiteeren

Woensdag den 29: October smorgens ten 5: uuren wierd het anker geligt

scheppende