closeTerug naar inventaris

Transcriptie

69

scheppende de vloot langs de wal na de Alfoereese wregorijkawa, bijo:

uuren smorgens in de na bijheid dier negorij komende kwamen per

orembaij aan boord van de Admiraals Corre Corre eenige Alfoe„

„reesen van kawa en daar onder ook de aangenomene zoon van

den orangkaij dezer Negorij den Heer Gouverneur uit naam van

zijn aangenome vader verwelkomende, als zulx zelve in persoon

mits ziekte niet verrigten kunnende; onder deze alfoereesen be„

„vond zig ook den zoon van den geweesene orangkaij van cronialij

Arleka, aan wien den Heer gouverneur te kennen gegeeven heb„

„bende dat zijn vader met den Capitain der sanrij sane te

manipa zig in een goeden welstand bevonden sprongen hem

op die woorden de traanen van blijdschap uit de oogen; de Heer

Gouverneur in die natuurlijke werking vermaak scheppende

zond gem: alphoereese Jongelingen ten eersten weder te rug na

land, na hem alvorens eenige glasen morgen drank te hebben

laten schenken; komende de vloot te 12: uuren na gedaan sein

schoot voor Kawa ten anker, alwaar veele Negorijs volkeren.

aan strand stonden en een Comp:e vlagge waaijde van een aan ’t

strand op het drooge leggende orembaij, 's namiddags om 4: uuren

ging den Heer Gouverneur g'escorteerd door desselfs Lijfwagt met

de Hongij vrienden na de wal, alwaar zijn Ed: in ’t wandelen

na de Negorij Kawa niet verre van een aldaar staande Chiabo

ontmoet en verwelle komt wierde door de vrouw van den gewee„

„sen Noenialijs orangkaij Arlika en twee haarer dogters

en na bij op gem: negorij ook door de vrouw van den orangkaij—

dezer plaats, die haaren zieken man verexcuseerde; In die ce„

„gorij, welke omtrend een quart uur gaans van strant onder

het