closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de Post Loehoe om ’t leeven gebragt en bestoolen hebben, en speciaal

bij wien de zilvere gespen van die militair berusteden zo antwoor

„de hier op de vrouw en zoon van meerm: geweesene orangkaij=

van cronialij Arleka; Dat den Capitain van cronialij genaamt

Kira kira de zilvere gespen van den ter joost Loehoe voor om„

„trend vier Jaaren door de Alphoeren vermoorde Europeere zol„

„daat Johannes Reekening, hadde na de Negorij gebragt; dog

dat hen onbekend is of hij zelvs de moordenaar daar van is

dan wel niet nog minder op hoedanige wijse voorsz: Kira Kira

aan die gespen gekomen is

Hier niets meer te doen zijnde, ging den Heer gouverneur

g’escorteert als vooren weder aan boord van de Admiraals

Corre Corre en vertrok—

Donderdag den 30: October smiddags ten 12: uuren na cronialij ten 2:

uuren kwamen bij Palanoeroe per prauw aan boord van de Ad„

„miraals Corcorre 5: koppen van de Negorij Nonialij en over„

welEd:

„handigden aan den Achtb: Heer gouverneur een brief van

sawaijs Commandant Fockens luidende, als.

Aan den welEdele gestrenge Achtbaare Heer

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur dezer Provintie

Wel Edele Gestr: Achtb: Heer en

zeer Hoog gerespecteerde gebieder

Ik