closeTerug naar inventaris

Transcriptie

71

Ik neemde vrijheid op het aller Eerbiedig weesen uwelEd:

gestr: Achtb: te Communiceert als dat ik momentelijk rap„

„port van sawaij ontvangen hebt dat den orangkaij van

Hatiling van Roemasoal geretourneert is meede bren„

„gen den zoon van den Radja van Roemasaal met nagdrie

Jonk van het bovengem: Negorij die aan den p:l zergiant

gerapporteeren hebben als dat 'er een vlooten van de pa„

„poca van onij tusschen Mixol en Hottij in het vaar wa„

„ter swerve egter geen vaartuig van de Cerammer ontdek

hebbe, zo mamentelijk heb ik er twee Corcorre verm zee ge„

„zien die hunne Coers naar Bouro zetten.

Verders vereer ik mij de Heer met aller eerbied uwel Ed: gestr:

Achtb: te preadverteeren als dat ik direct naar mijn posten

zal steeven om Hoogst derzelver gerespecteerde order ter uitvoer

te brengen en zal den zoon van den Radja van Roemasoal

met zijn bij hebbende vaartuigen aanhouden tot uwelEd: Gestr:

Achtb: aankomst aldaar

In verwagting van uwelEd: gestr: hoog gerespecteerde order„

neem ik de vrijheid om mij te noemen met allerteeken van

hoog agting en onderdanigheid. /:onderstond:/ wel Ed: Gestr:

Achtb: Heer /:lager:/ uwelEd: Gestr: Achtb: zeer onderda„

„nig en trouwschuldige dienaar /:was geteekend:/ P: Fockens

/:in margine:/ aan Boord op de hoogte van Nonialij den

28: October 1788:

dewelke direct door zijn welEd: Achtb: beantwoord en aan voorsz

zendelingen ter spoedige bestellingen afgegeven wierde komende

de vlootsnagts ten 11:' uuren voor de negorij Nonialij ten anker

en