closeTerug naar inventaris

Transcriptie

72

Lijfwagt van zijn welEd: Achtb: en in de vlot zijnde misitai„

„ren Den Heer Gouverneur gewasschen hebbende vertrok teegens

9: uuren weder na boord van de Admiraals Corre Corre alwaar

na het morgen ontbijt ook te rug kwam voorm: Luitenant streck

met den presenten orangkaij en de zoon van den geweesen orang„

„kaij van Nonaalij met eenige oudstens en Alphoeren doende

de twee eerste aan zijn welEd: Achtb: verslag van hunne verrig„

„ting met te zeggen dat voorsz: Capitain sanirie in name

Pelakanw bij hunne aankomst de Negerij verlaten had gelijk ook

den Capitain van de Nregorij Kira Kira bij de komst der Hongij

vloot alhier alwaar omme den Heer Gouverneur voorsz: Lui

tenant met den orangkaij van conialij wederom na de

wal zond om de aanweesende Capitains der Alphoeren te son„

„deeren op geneegen waren zijn welEd: Achtb: met een goed

getal van manschappen over den Landweg na sawaij te volgen

zo ja om als dan bij zijn welEd: Achtb: aan boord te komen, in„

„voegen met hen kort daar na ook aan boord verscheenen den

radja en Capitain der Alphoerse Negorij Lesioeloe met den

broeder van den orangkaij van Nonialij den Heer gouver„

„neur verzeekerende met zo veel manschap op te zullen trek„

„ken als bij een vergaderen konden zonder het ware getal„

derzelve te kunnen bepalen; deze Alphoeren behalven den

orangkaij van Nonialij na het gebruiken van een goed getal

Sopies Arak na de wal te rug gezonden en tot de volbrenging

hunner belofte: om den Heer gouverneur met een aanzienlijk

getal Alphoeren na sawaij te kunnen volgen tot het uit„

„6

„voeren van een expeditie waar door hun eere te behalen

was