closeTerug naar inventaris

Transcriptie

was, vertrocken zijnde, bragt de zoon van den geweesen en orang„

„kaij van conialij eenige klagten in tegens het hier verbleeve„

„ne soa Tapoeara met instantie dat aan zijne mede dorpelingen

gerestitueerd mogten worden derzelver dousjongs en vrugtboomen

welke die van Tapoeara tegens alle regt en billijkheid genaast

hadden, dan wijl den orangkaij dezer soa Papoeara daar toe

weinig lust betoonde beloofde de Heer gouverneur beide par„

„thijen hunne verschillen door den Commandant van Saway en

den resident van Manipa te zullen laten onderzoeken en inder

minne bij leggen, waar na beide met eenige glaasjes Arak be„

„schonken zijnde na land vertrokken,

Na hun vertrek liet zijn welEd: Achtb: het anker ligten tegens

12: uuren smiddags en Cours na de bogt Maloang zetten alwaar

de vloot savonds ten 7: uuren aankwam en nagedaan sein schoot

het anker liet vallen, leggende bij die bogt boven in het geberg„

„te de Alphoereese Negorijen oening, malaat, cokohaij,

Sarima ala, roemasokat en Pasinahoe den Heer Gouver„

„neur den Luitenant der Arthillerij streck, voor uijt gezon„

„den hebbende om de Capitains en oudstens van die Negorijen

aan te zeggen om morgen ogtent vroeg bij zijn welEd: Achtb:

aan boord te komen kwam bij kort na dat de vloot alhier ten

anker was gekomen op de Admiraals Corcorre mede brengende

den Capitain van Roemasokat genaamt sankoij en den Capi„

„tain van Roemasokat genaamt sankoij en den Capitain

van Pesmaloe in name Maij met zijne twee zoons, betui=„

„gende deze bereidt te wezen om met hunne onderhoorige den

Heer Gouverneur na Sawaij te zullen volgen en ten dien

einde