closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wierd de standaart gesalueert met 21: Canon schooten en van de

Admiraals Corcorre daar en tegen bedankt met 7: basschooten.

kort daar op kwam aan boord bij den Heer Gouverneur den ven„

„drig en Commandant der Post Sawaij Fockens mede brengende—

den radja van Sawaij in naame Pattijnaija, den Alphoereese radja

van Roemasokat genaamt sacetane en de zoon van den radja

van Roemasoal Smopa genaamt Madero, beneevens de oranghaijd

Jalie van de negorij Bessie, Pattijharos van Hatoeb, Malessi

van Hatillen en Kiaijmasse van Koelor dewelke alle den

welEd: Achtb: Heer gouverneur met deszelfs behouden aankomst

alhier geluk wenschten en na dat dezelven met eenige glazen

morgen drank beschonken waaren vertrokken zij weder na

de wal dog den vendrig Fockens, bleif aan boord bij zijn welEd:

Achtb: spijsigen en vertrok na gehouden middagmaal meede

na de wal om aldaar den Heer gouverneur te resipieeren ten

half 2: uuren liet de vloot na gedaane sein schoot voor de Post

sawaij het anker toegaan en ten 3:' uuren ging den welEd: Achtb:

Heer Gouverneur over in desselfs kleine orembaij en vervolgend

aanland alwaar in twee rijen geschaard stonden de Lijfwagt van

den welEd: Achtb: Heer gouverneur en de alhier bescheidene mi„

„litie wordende de laatsten gecommandeert door meermelde ven„

„drig Fockens

zijn wel Ed: Achtb: aan land getreeden zijnde wierd verwel„

„komt niet alleen door de vrouwen en dogter van den Commandant

maar ook door meer andere vrouwen die hier bescheiden dienaaren

item inlandsche Regenten en in het huijs van den Commandant ge„

„komen zijnde, ontving zijn Ed: aldaar andermaal de gelucwenschen

met.