closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Maandag

Gouverneur der Commandant Foekens, betatte om rampaarden

of affuijtjes voor dat geschut te eisschen en ’t onbekwaam geraakte

kamerstukje van ¾: lb: bij eerste bekwaame gelegenheid na het hoofd

Comtoir op te zenden.

den 3: November liet den welEd: Achtb: Heer gouverneur de al„

„hier onder de man en in reserve zijnde wapens door den Capitain

Luitenant Fredrik Ostrowskij en de Ammonitie goederen

door den Luitenant der Arthillerij streck opneemen en visiteeren.

werdende dezelven volgens de daar van ingekomene rapporten in een

sinnelijken en goeden staat bevonden, behalven dat 4: een ponder

draaijbas stoelen door de roest onbekwaam en een ¾: lb: kamer

stukje bij het bout of sleutel gat geborsten bevonden is, vervolgens

„ten 9:uuren aan zeggen en belast de Radja van Sawaij om morgen ogtend

liet den Heer Gouverneur Vergadering tegens morgen ogtend, met

zijne bij een versamelde Alphoeren nevens de overige Regenten„

onder deze Post gehoorende op te trekken na Hatillen ter

afwagting van zijn welEd: Achtb: nadere ordre aldaar, dewijl

verscheidene Alphoeren van conialij in Maloang reets

heeden morgen alhier aangekoomen zijn, terwijl gemelde ran„

„dja na ’t bezigtigen zijner negorij ook door den Heer gouver„

„neur geanimeerd wierde om eenige zijner ondergestelde tee„

„gens den avond voor de wooning van den Commandant te laten

komen en na hun landswijse te doen dansen, gelijk ter bestem„

„der tijd geschiede door 20: â 30: mans en 10: a: 15: Vrouwen door

dewelke een ronden kring geformeerd en binnen dezelve de tief

geslagen en na de maat derzelve gezongen wierde houdende de

dansende Parthij elkanderen vast met beide handen agter

de