closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dingsdag

75

de rug, terwijl de vrouwslieden aan de beenen met kopere rin„

„gen voorzien dezelve na de maat van de tief en ’t gezang tevens

elkanderen sloegen en daar door ’t geluid van een parthij ketting

boeven verwekten en dus gansch niet streelende voor ’t gehoor, wes„

„halven den Heer gouverneur die dansers na een poos tijd hunne

kunst getoond te hebben liet vertrekken en den Radja van Sa„

„waij voor die vertooning bedankte, onder repetitie der aan

hem heeden morgen gegevene ordre tot ’t optrekken met zijne

ondergestelde Alphoeren na Hatiten

den 4: November Heeden morgen verrigte den Eerw: Heer Pre„

„dikant Feij den Godsdienst in de alhier van gabbe gabbe op„

„geregte kerk; trouwende 6: paar en doopte eenige kinderen.

Ten 9: uuren wierd door den welEd: Achtb: Heer gouverneur

vergadering gehouden, waar in zodanige zaaken afgedaan zijn als

bij de daar van gehoudene Notul te bogen is, werdende het meed„

„te gedeelte van dezen dag met schrijven doorgebragt en de Lijfwagt

geordonneert tegens den avond te vertrekken; Inmiddens kwa„

„men tegens de middag in ’t gezigt van deze Post de tot dus lang

vermiste pantjallings de willem de vriendschap en de Expe„

„ditie, waar op ten eersten een militair na die vaartuigen

afgezonden wierde, met last om de gezaghebbers dier vaartui„

„gen uit naam van den Heer Gouverneur aan te zeggen om

ten eersten aan de wal te moeten komen en zijn wel Ed: Agtb:

ordres te ontfangen invoegen den gezaghebber van de pantjal„

„ling de willem dan ook 's namiddags bij 4: uuren en die van

de vriendschap een uur later bij den Heer Gouverneur aan

de