closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de weel kwamen rapporteerende dat alles op hunne bodems

in goede ordre is excepto dat ’t Jager zijl van de willem ge„

„scheurd en hij met zijne mackers van P=lo Loehoe vertrekkende

door den geweldigen stroom tot bij de drie gebroeders verdree„

„ven en door stilte veel werk gevonden hadden om deze Post

te bereiken; En vermits 'er zo veel zeijldoek niet gemist kon„

„de worden als ter herstelling van voorsz: Jager zijl vereischt

wierde belaste den Heer gouverneur den Commandant Foe„

kens om aan den gezaghebber van de willem zoo veel

stro zakken te verstrekken als daar toe benodigt waren,

zo als al aanstonds gevolg nam; werdende de voorsz: gezag

„hebbers door den Heer gouverneur voorts gelast om mor„

„gen vroeg onderzeijl te gaan na Hatilen ter afwagting

van zijn welEd: Achtb: met de Hongij vloot en die ordre

ook meede te deelen de gezaghebber van de Pantjalling de Ex„

„peditie dewijl dat vaartuig te verre van de wal ten an„

„ker is gegaan om dies gezaghebber tot dat einde aan de wal

te laten komen; Den afgezondene zold:t eerst over 7: uuren

des avonds te rug gekeerd zijnde bragt een brief mede van den

evengem: gezaghebber van de Pantjalling de Expeditie ontvangen en

aan den Heer gouverneur gerigt door Laricques Hoofd Martens.

's avonds ten 11: uuren begaf zig den Heer Gouverneur na ge„

„houden avond maaltijd en dat den Commandant Fockens gelast,

was om met zijn orembaij en de vaartuigen zijner ondergestelde

regenten zijn Ed: na Hatelen te volgen, met de Hongij vrienden

na boord van de Admiraals Corcorre na alvorens van gem: Comman„

„dant Fockens en desselvs huijsvrouw vriendelijk afscheid genomen

te