closeTerug naar inventaris

Transcriptie

77

onmogelijk te minsten vrij moeijlijk zoude vallen de vloot over den

land weg te volgen, daar men van hen gebruijkt denkt te maken,

en ’t ook te bezien zoude staan op dezelve insteede van de vloot te

volgen niet veel eer bij ’t minste voorval van ongenoegen de te rug

reise zouden aanneemen alzo verijdelen ’t oogmerk toe zijn welEd:

Achtb: hen hier bij een heeft doen komen; zijnde mits dien van ge„

„voelen dat niets beter met zijn welEd: Achtb: oogmerk konde

strooken als wanneer die berg volkeren door vriendelijkheid te

persuadeeren waren om zig te embarqueeren in de vaartuigen

door hem Commandant mede gebragt, den Commandant aangenoo„

„men hebbende om te beproeven of hij die menschen daar toe zou„

„de kunnen beweegen, zag men hen kort na dat denzelven op=

zijn orembaij gekomen was transporteeren in de vaartuigen

der sawaijse Regenten dan vermits dezelve daar in niet alle

geborgen en overgenomen konden worden wierden van het res„

„tant in de orembaijen van Negorij Lima, Ceit, wackal en

Hitoelama ter order van den Heer Gouverneur afgescheept

180: koppen en de Hoofden der vaartuigen gelast om onder Com„

„mando van den Commandant Fockens voor af na klein Hot„

„tij te vertrekken en aldaar zijn welEd: Achtb: komst af te wag„

„ten; welke ordre den Commandant Fockens bij de te rugkomst

op de Admiraals Corre Corre almede ontfing met last tevens om

te klein Hottij gekomen zijnde zig te informeeren na des rebel

voekoes verblijf plaats en magt vertrekkende hij ten dien eijn

„de na ’t middagmaal bij den Heer gouverneur gehouden te heb„

„ben 's namiddags bij 2: uuren na desselvs bodem en ging direct

met voorm: vaartuigen en die zijner regenten onderzeil, terwijl

hem