closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dingsdag

79.

smaldeel, die bij den Heer Gouverneur op de Admiraals Corcorne

gekomen zijnde bevestigde het gerelateerde door den bode Manoe„

„sama met dit omstandig verhaal dat hij met de bij zig hebbende

Alphoeren en de onder hem staande vaartuigen de rivier Lam„

„mangsaij Timor bezet mitsg:s met een kleine orembaij de ri„

„vier doorkruist dog zo min eenig vaartuig als menschen ge„

„vonden hadde; maar wel boven aan het hoofd van die rivier

een huis met eenige oude plunjes; presumeerende der halven„

dat dit huijs tot een schuilplaats van meerm: rebel eroekoe

verstrekt moeste hebben, onder verdere te kennen gave dat

hij niets verneemende een sterk Commando Alphoeren land„

„waards ingezonden heeft om was het mogelijk iets van

gem: croekoe of desselfs volk te verneemen; dog dat dezelven

bij haar terug komst verklaard hadden almede niets ze

hebben kunnen opspeurende geheele nagt door geschept zijn„

„de kwam de vloot op

den 11: November smiddags ten 11: uuren voor de Nregori=

Waroe ten anker: Dan vermits niemand bij den Heer Gou„

„verneur aan boord kwam nog ook in die nregorij gezien wierd

gelast zijn welEd: Achtb: den vendrig Foekens om eenige

van zijn volk, hier bekend aan de wal te zetten om te zien

op 'er ook iemand van die cregorijs volkeren te vinden en te

persuadeeren zoude weezen bij zijn welEd: Achtb: aan boord te

komen om uit hem of hen te verneemen waarom zij die

Negorij verlaaten hebben; deze zendeling kort daar na te

rug en bij den Heer gouverneur op de Admiraals Corcorre ge„

„komen