closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„komen zijnde verklaarden niemand in die Negorij gezoen maar

dezelve van ’t volk verlaten gevonden te hebben, wes den Heer Gou„

„verneur aldaar eenige vaartuigen ziende leggen die veel ligt

bekwaam konden weezen tot de te rug transporteering die mede

genomene alphoeren, den vendrig Fockens qualificeerde om

die vaartuigen als een verlaten goed zijnde, door zijne Alschoe„

„ren te laten afhalen, onder expres verbod nogtans om geene huw

en nog vrugtboomen te laten beschadigen; welke ordre zijn welhd

Achtb: ook aan alle Corcorre en orembais hoofden liet geeven

door den boode Anthonij Petrus Manoesama met last tevene

dat ieder vaartuig 2: man met geweeren en 4: met hunne sala„

„wakos aan de wal zoude zenden om daar van in Cas van nood

emploij te kunnen makenx ter versterking van het mede ge„

„namene Commando militairen, dat ter gelyker tijd ordre kreeg

om den Heer Gouverneur en zijn welEd: Achtb: Lijfwagt aan

de wal af te wagten, begeevende zig zijn welEd: Achtb: daar op

bij 3: uuren smiddags in desselfs kleine orembaij. in geselschap

van den Eerw: Heer Feij, den Capitain ter zee wolsgaard den

Capitain Luitenant militair Ostrowskij den Fiscaal der Hon„

„gij vloot van Clootwijk en sec:s Hindemith item Casteels

opperchirurgijn Hoffman; aan de wal gekomen zijnde alwaar

de Lijfwagt en ’t meede genomene Commando militairen

reets in goede ordre gerangeert stonde, bezigtigde welm: Heer

gouverneur met voormelde Aongij vrienden en Predikant: zo

wel de nregorij waroe zelve als het daar naast aan staande

gerugt karbat en vond in de leedig en openstaande huisen

klaare blijken dat derzelver eigenaars eerst kortelings die

Autten