closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en de vloot te volgen, werdende den vendrig Fockens almeede

desselvs afscheid verleend met ordre nogtans om na het vertrek

der vloot nog een paar dagen alhier te moeten vertoeren om

te zien of 'er volk afkomen en de alhier zig ophoudende volke„

„ren van Hatuwe te beweegen mogten wezen om met hem

na hunne negorij te rug te keeren met verdere ordre om zo

veel mogelijk te onderzoeken of er hier geene specerij boomen

te vinden zijn, zo Ja dezelve als dan ter extirpeeren en den Heer

gouverneur daar van berigt te laten toekoomen te Rarakit

of elders anders.

Dit een en ander besteld zijnde ligte de vloot, na gedaane sein„

schoot en ’t slaan van appel, te 3: uuren smiddags anker, den Heer

Gouverneur bij die geleegenheid 3: â 4: huisen van de Negorij Waroe

en verscheidene in het daar naast aanstaande gehugt karbat in

de ligte laaijeflam ziende staan, in weerwil van zijn welEd

Achtb: daar tegen gestelde expresse ordre; zond daar op oogen„

„blekkelijk den Inlandse Bode Manusama na land om onder„

„zoek te doen na de autheurs van dat wanbedrijf om na meriten

gestraft te kunnen worden; dan dewijl die te rug kwam met

3: Inlanders van de orembaij Hoelalieuw die den Sawaijs Comman„

„dant Fockens suspecteerde voor de daders dier brandstigting.

zonder eenig ander bewijs bij te brengen als dat hij hen bij ’t ont„

„staan van dien brand uit ’t bosch had zien komen nog deze

fort et ferm ontkenden maar wel dat zij in ’t bosch zijnde

om eenige groente tot hun spijse op te zoeken en de zeijn schoot

hoorende vallen na strand gelopen waren om zig na hunne

Orembaij te begeeven liet den Heer Gouverneur die knaapen

nan