closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Donderdag

81

na hun vaartuig overbrengen met ordre aan hun Hoofd

om een wakend oog op hen te vestigen ten einde loon na

werken te kunnen ontfangen wanneer er overtuigende be„

„wijsen van hunne schuld inkomen mogten; scheppende de

vloot vervolgens langs de wal na de Negorij Rarakit alwaar

dezelve op

den 13: November smorgens ten 5: uuren aankwam en het an„

„ker voor die Negorij liet toegaan komende daar na bij 6: uuren

met een kleine Jonk aanboord van de Admiraals Corcorre den

Capitain van het bij die Negorij leggende gehugt kellemodij in

naame Abdul Rahim Maijnalie met nog twee Inlanders den

Heer Gouverneur uit naam hunne mede dorpelingen homagie

bewijsende met ootmoedige bede dat hen derzelver voorgaande misbe„

„drijven goed gunstiglijk vergeeven en zij dus in genade onder de ge„

„hoorzaamheid der Comp:e weder aangenoomen mogten worden

als betuigende veel rouw en leedweesen te hebben over het huis vesten

en assisteeren van den rebelleerende Tidors Prins Nolkoe die zij

op afvraage verklaarden niet te weeten waar hij zig tans ont„

„houd maar wel gehoord dat hij voor 20: dagen geleden met bij

na 100: Corcorren van Salwattij vertrokken zoude wezen zon„

„der te weeten werwaards; De Heer gouverneur dit een en an„

„der aangehoord en rijpelijk overwogen, en daar bij ook in aan„

„merkinge genomen hebbende dat hoe strafschuldige ook de„

„ze dorpelingen zijn ter zaake van hunne tot dus lange beloon„

„de weder spannigheid in aankleeving van den Rebel eoekoe

zij egter uithoofde hunner vrijwillige schuld bekentenis eenige

verschoning