closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verschoning verdienen te meer Hun Hoog Edelens begeeren

dat uit Hoogst derzelver naam eene generaale amnestie zal

worden uitroepen, en alwaarom den Heer gouverneur deze sende

„lingen ook op hun aanhoudend bidden beloofde hen en derzelver

principaalen uit naam en van wegens Hun Hoog Edelhee„

„dens in genade weder onder de gehoorzaamheid der Comp:e aan

te neemen mits zij zig voortaan als trouwe en gehoorzame

vas allen derzelve gedroegen gelijk zij zo voor hun zelven als

derzelver mede dorpelingen beloofden te zullen nakomen en mee

de Comp:e Leven en sterven; gevende deze zendelingen voorts den

Heer gouverneur te kennen dat hun orangkaij overleeden en die

plaats tot heeden toe onvervult gebleeven is dog door den eersten

of Capitain Abdul Rahim Maijnalie het gezag in de crego„

„rij waargenoomen wierde niet onduidelijk daar bij te ken„

„nen gevende te wenschen dat hij tot effective hoofd en orangkaij-

over dezelve aangesteld mogte worden met welk oogmerk gemel

„de Capitain den Heer gouverneur ook ter hand stelde twee ac

„tens zijner aanstelling tot Capitain dier Negorij als een van

den 9: November 1780: onder de naam van Adul Rahim

en een van den 19: November 1784: onder den blooten naam

van Maijnalie, beide door den geweesene Heer Gouverneur

dezer Provintie van Pleuren verleend, dan ofschoon den Heer

gouverneur hem Abdul Rahim Maijnalie geen vaste belofte

tot die waardigheid konde geeven in prejuditie van hen die daar

toe nader geregtigheid mogte wezen, gaf zijn welEd: Achtb: hem

egter eenige hope dat op zijn persoon in zulken gevalle reflexue

geslagen zoude worden en belaste hem uit dien hoofde bij zijn

vertrek