closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en secretaris Zitplaats genoemen hebbende den Capitain Maij„

„nalie belaste het volk zijner Negorij bij een te laten komen

om te aanhooren ’t geen zijn welEd: Achtb: hen voor te houden

en te recommandeeren hadde en dit geschied zijnde stelde hen

zijn Ed: voor oogen hoe hen zo wel als de overige Ceramse vol„

„keren reets ao 1769: den afstand van Ceram door het rijk

van Tidor aan de Comp:e was bekend gemaakt en zij daar op

den eed van trouwe aan hoog gem: Comp:s gepresteerd hebbende

dien Eed nogtans schandelijk geschonden en den rebelleerende

Tidors Prins Noekoe toegevallen waren en mits dien ver„

„diend hebben om ten exempel van andere trouwloose onder„

„zaten ten strengsten gestraft worden, dat vermits zij zijn

WelEd: Achtb: egter om pardon verzogt en schuld bekend

hadden zijn Ed: hen als nu het verzogte pardon uit naam

en van wegens Hun Hoog Edelheedens de Edele HoogE

Indiasche Regeering te Batavia verleende en wederom in

genade aannam mits zij zig voortaan als getrouwe vasallen

der geoctroijeerde Nederlandsche oost Indische Comp:e gedroegen

en den rebel Noekoe alle afbreuk doen en hem het zij leven

„de of dood na Amboi of het naast gelegene Comtoir opzen„

„den en overleeveren moetten en zo zij daar toe buijten staat

waren, ten minsten alle pogingen in ’t werk stellen om

hem te wederstaan en zijne komst in de nabijheid hunner

Negorij te verijdelen, ’t gunt zij beloofden voor zo veel in

hun was te zullen nakomen.

De Heer gouverneur zig hier na bij ’t zamen gevloeide

volk informeerende na hun orangkaij zo betuigde zij—

eenparig