closeTerug naar inventaris

Transcriptie

83

eenparig dat dezelve verdronken was tusschen Ceram Lauwt

en keffing; terwijl op de vrage wie van het tot die waardigheid

de naaste was en zij tot hun hoofd begeerden, een Inlander dier

Negorij te voorschijn kwam zeggende dat zijn vader orangkaij ge„

„weest was, verzoekende hij egter met het overige volk dat den voorm

Capitain Adul Rahim Maijnalie tot hoofd en orangkaij=

over hen aangesteld mogte worden, wijl hij hen zeedert ’t ver„

„ongeluken van hun vorige Regent tot hoofd verstrekt en goed„

„genoegen gegeven hadde, weshalven den Heer gouverneur en

Hongij leeden in dat versoek bewilligden en mits dien voorm

Abdul Rachim Maijnalie tot orangkaij over deze Negorij

in de daar onder gehoorende gerugten aanstelden onder voorhou„

„ding van den Eed voor de Ceramse Regenten beraamd en welkers

inhoud hij zo wel als ’t Nregorijs volk beloofde heiliglijk te zul„

„len nakomen onder het drie voudig geroep van Hoezee ter

bevestiging dezer belofte.

Den Heer gouverneur hier na dezen nieuwen orangkaij

en volk gevraagd hebbende of ook iets verder te versoeken en

voor te dragen hadden zo verzogt den eersten om met een Comp:s

vlag en geus verEerd en met een pas voorsien te mogen

worden ten einde onbelimmert na de Post Sawaij en van

daar te rug te kunnen varen tot ’t drijven van hunnen

smallen handel, in welke beide instantien bewilligd wieren

„de gelijk het een en ander breeder te leezen is bij de daar van

gehoudene notul, en vermits hier niet meer te verrigten

viel begaf zig de Heer gouverneur en de Hongij Leeden we„

„der na boord van de cromiraals Corcorre alwaar kort daar

na