closeTerug naar inventaris

Transcriptie

na ook verscheen den nieuwen orangkaij van Rarakit aan wien

de versogte pas, vlag en geus ter hand gesteld zijnde met een brief

Voor Sawaijs Commandant met een afschrift van gem pas en aan„

„schrijving om op ’t volk van Rarakit een wakend oog te vestigen

op dat van die pas geen misbruijk gemaakt wierde in prejuditie

der Comp:e, vertrok hij zeer vergenoegt te rug terwijl den orangkaij

van kwaos ter selver gelegenheid gelicentieerd wierde na zijne

Negorij te rug te keeren; over 6: uuren 's avonds ordre gegeven

zijnde tot ’t vervorderen der reijse na keffing, kwam inmid„

„dens op de Admiraals Corcorre den orangkaij van wackal

berigtende dat een plank zijner orembaij los geraakt en dat

vaartuig bereets half vol water was met versoek om het zel„

„re op de wal te mogen halen en ontlast worden van de daar

op geplaatste militairen en ammonitie goederen; invoegen

den Heer Gouverneur daar toe dan ook ten eersten de nodige or„

„dre aan den bode Manusama gaf en tot ’t visiteeren en

repareeren van dat vaartuig tevens afsond den scheepstim„

„merman sandstroom, die bij 8: uuren te rug kwam rappor„

„teerende dat aan dit vaartuig niets konde doen door de scherpe

steenen, dog dat het reets zo verre weder in staat gebragt was

om de Hongij na keffing te kunnen volgen om aldaar ten vol„

„len hersteld te worden; den soldaat van Saparoua vervol„

„gens na dat Comtoir te rug gezonden zijnde met een brief

aan den E: secunde en Raad van Politie te Amboina gerigt in

geselschap van den Radja van Hatoemetting en zoon van den Ca„

„pitain van keffing, ligtede de vloot na gedaane sein schoot ten 9:

uuren het anker scheppende en zijlende langs de wal na quaus

dog