closeTerug naar inventaris

Transcriptie

87

zo gaf de Heer Houverneur bij 12: uuren ordre tot het vertrek

na P=lo gisser, voor welk Eijland de vloot

Sondag den 16: November smorgens ten 4: uuren ten anker kwamde

zoo van den Capitain van Keffing bij 7: uuren bij den Heer Gou„

„verneur op de Admiraals Corre Corre komende stelde zijn

welEd: Achtb: hem in handen een geteekende ordonnantie

waar bij de gezaghebbers der vermiste pantjallings gelast

zijn de Hongij Vloot na Hatoemetten te volgen en aldaar

eerder aankomende dezelve aftewagten, met bevel aan voorsz:

zoon van keffings Capitain om die ordonnantie bij het op„

„dagen dier vaartuigen aan derzelver gezaghebbers te ver„

„toonen; gelijk deze aangenomen heeft te zullen nakomen

vertrekkende daar op na dies Negorij te rug; werdende den

pattij van Thamahoe met den Inlands bode Manusama

hier na ook na keffing gezonden zo ter op eisching en afhaal,

der Moeder van de gisteren in de vloot gekomene amblauwse

Vrouw Ara, als van de aldaar verblevene dreg van de schuit;

deze zendelingen bij 4: uuren 's namiddags te rug keerende

bragten niet alleen mede de moeder van Evengem: Ara,

maar ook derzelver groot moeder in name schal edog berigte„

„den daar en tegen dat de dreg van de schuit niet te vinden

maar waarschijnlijk gestolen was op dit berigt belaste de

Heer gouverneur den Capitain keffing als in de vloot present

zijnde, om zijn uitterste best te moeten aanwenden tot weder„

krijging van die dreg onder belofte eener redelijke praemie

ter beloning van de daar toe aangewend werdende pogingen

waar