closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Maandag den

waar toe hij belofte deed en daar op zijn afscheid kreeg; begee„

„vende zig den Heer gouverneur tegens den avond 5: uuren

met de Hongij vrienden en g’escorteerd door de Lijfwagt en

de in de vloot zijnde militairen op p=lo gisser aan de wal de

negorijen van dit Eijland zonder volk bevindende, dog wel„

voorzien met kraal steenen bentings, keerde zijn welEd: Achtb

en Hongij Leden ten 6: uuren weder na boord

Dezen avond brack door de swaare deijnings het ankertouw

van sComp:s orembaij met verlies van dies dreg; tot welkers op

„zoeking ten eersten ordre gesteld wierde edog zonder vrugt

bij half 12: uuren raakten ook eenige vaartuigen dreftig in

„zonderheid de orembaij van Soija, die zonder eenige schade met

behulp der orembaij van de Admiraals Corcorre egter weder

ten anker gebragt wierde

C

17: November smorgens half 7: uuren wierd den Adjuvant

Lange door den Heer gouverneur met de orembaijen wa

„casieuw, Ceith, Hitoelama, Haria, Sila en Paperoe

voor uijt na oerong gezonden om de aldaar te vindene spe„

„cerij boomen te extirpeeren

Dezen morgen wierde nogmaals alle moeite in ’t werk

gesteld om de gisteren avond verlooren dreg van sComp:s

orembaij op te vissen zo als dezelve dan ook eijndelijk en

na veele moeite gevonden wierde; gevende den Heer gouver

„neur daar op ordre aan de gezamentlijke orembaijs en Corn„

Corre hoofden om zig spoedig van water en brandhout te

voorsien wijl zijn welEd: Achtb: voorneemens was na

het