closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van den Heer gouverneur wierpen ootmoedig om pardon smee„

„kende, en na hem geboden was op te staan verweet henden

Heer gouverneur hunne trouwloosheid en gaf Een tevens in

ernstige bewoordingen en houding te verstaan lijf en leven

ter dier oorsaak verbeurd te hebben, edog dat vermits Hun Hoog

Edelheedens genegener waren tot het vergeven hunner mis en

eu veldaden als tot ’t straffen, zijn welEd: Achtb: hen uijt dien„

hoofde en uit naam van welm: Hun Hoog Edelheedens voor

deze reijse weder in genade aannam, mits zij zig voortaan

als getrouwe vasallen gedroegen en den rebel coekoe in hunne

Negorijen niet meer admitteerden maar hem in der min„

„ne of door geweld dwongen om op Ambon pardon te komen

versoeken; dit door haar beloofd zijnde na te komen, wierd den

orangkaij van Oerong voorts g’ordonneert om den adjudant

Lange aan te wijsen en te helpen extirpeeren de cragul

boomen die hier te vinden zijn, schoon hij verklaarde daar

van geen kennis te dragen, nogtans bereid te wesen om

gem: adjudant Lange alle behulpzaamheid tot ’t opspeu„

„ren en extirpeeren van die specerij boomen te zullen be„

„wijsen; vertrekkende dit dorpshoofd daar op met den adju„

„dant Lange en de zoon van een der orangkaijen van Poelo=

gisser na de wal, na alvorens door den Heer Gouverneur ver„

„maand te zijn tot een trouwe aankleerings der belangens

van de Comp:e, werdende ter zelver tijd ook den radja van

Kellemoerij en orangkaij van Ceilor verlof verleend om

na hunne Negorijen te rug te keeren ter verwelkoming=

van den Heer Gouverneur op wiens ordre de vloot te 9:uuren

het