closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Donderdag

den 20: November smorgens half 4: uuren weder opgehaald

scheppende de vloot met een v: O: wind voor bij Kessalauw en

gem: Negorij Tobo alwaar dezelve 's agtermiddags half 5: uuren

ten anker kwam, gaande den Heer gouverneur kort daar

na met de Hongij vrienden onder geleide der lijfwagt en

in de vloot zijnde militairen na de wal alwaar zijn welEd

Achtb: ontfangen wierde door den Radja van Tobo werma

„ma en ouwtouw en geleid na het nieuw begonnene huis van

den radja Tobo aldaar met de Hongij vrienden Zitplaats

genomen hebbende, vroeg zijn welEd: Achtb: zo welden ra„

„dja als oudstens of zij iets te versoeken of voor te dragen

hadden: welke vraage door hen allen met eveen beant„

„woord wierde verzoekende den radja van Tobo egter dat

de oudstens zijner Negorij aangespoord mogten worden

tot de voltooijing van zijn evengem: nieuw aangelegde

woonhuijs gelijk geschiede en die oudstens betuigden daar=

toe ten vollen bereid te zijn wesden Heer gouverneur zo

wel den radja als zijne ondergestelde dorpelingen ten be„

„sluijte met allen ernst in de vriendelijke termen re„

„commandeerde tot een trouwe aankleering aan de Comp:e

en verzaking van den rebel Noekoe die zij met allen vlijt

en ijver tragten moesten in handen te krijgen en dan den

Comp:e over te leeveren, en keerde daar op ten 6: uuren

weder na boord; doende kort daar op sein geven tot het

anker ligten waar op de vloot onder de riemen raakte

en schepto voor bij de Negorijen Toijing en Batocassam

na Hatoemetten voor welke negorij 's nagts 12: uuren„

de