closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Maandag

92

kwam niet verre van de evegorij Poeloetie per orembaij in ’t

gezigt van de vloot den Koopman en hoofd van ’t Comtoir

Saparona d’E: m„r Daniel Jacob Blondeel en salueerde de

standaart met 17: basschooten van zijn orembaij dewelke

met 9: ditos van de Admiraals Corcorre bedankt wierden,

en kwam kort daar op bij den Heer Gouverneur aan boord zijn

wel Ed: Achtb: filiciteerende met desselfs behoudene reijse tot

hier toe, onder te kennen gare dat op zijn Comtoir nog alles

in een goede ordre was, ook kwamen bij den Heer gouverneur

aan boord den oud Pattij van Tiouw en den quatahoedie van

mardijka, zijnde de laatstgem: van Amboina over sapa„

„rona gekomen benevens de orangkaijs van Tamilouw, Lepa

en Naoeloe als ook die van Haija en vertrokken na een kort

mondgesprek weder na hunne Negorijen

's agtermiddags 3: uur liet de vloot na gedaane sein schoot

het anker bij de bogt van Haija gen:t Sariauw toegaan;

werdende kort daar op de hoofden der orembaijen van wa„

„casieuw, Toelehoe, Ceit, Booij, Thamahoe en Sila door

den Heer gouverneur gecommandeert om met 40: gemeene

militairen 2: sergeant 2: Corporaals 1: Cannonnier en 5:

handlangers onder Commando van den adjudant Christiaan

Hendrik Lange na het gouvernement Banda te vertrekken.

den 24: November wierd den Heer gouverneur rapport ge„

„daan dat de orembaijen van Latoehalat en groot Hative

zeer lek waren, weshalven zijn welEd: Achtb: goed vond

die vaartuigen onder op en toezigt van den Lieutenant

der