closeTerug naar inventaris

Transcriptie

geweldig tegens de borst stiet wierd hen egter te verstaan gegeven

dat zij zig daar aan voor eerst en tot nadere ordre moesten

onderwerpen, dan vermits den radja van wermama nog kwam

te spreeken van 9: stuks aan gem: rivier leggende doussongs

die mede onder haar in disput waren, met versoek dat dezel„

„ve aan zijne negorij mogten toegeweesen worden; zo gelasten

den Heer gouverneur de radjas van Tobo en Aatoemetten

als naast die landen grensende en dus van de billijkheid van

wederzijdsche pretentien de meeste kennisdragende om dit ver

„schil te onderzoeken en nabillijkheid in der minne bij te leg„

„gen en zijn welEd: Agtb: daar van te Saparana kennis te

geven op dat door parthijen advers een behoorlyke acte van

die overeenkomst gepasseert en vervolgens door welm: Heer

Gouverneur, na bevinding van zaken geconfirmeerd kan=

worden ter afsnijding van verdere verschillen en oneenig„

„heeden.

Hier verder niets te verrigten zijnde keerde den Heer gou„

„verneur ten 10:' uuren weder na boord van de Admiraals Cor„

„corre en liet 's agtermiddags ten 2: uuren sien tot het anker

ligten geven, waar op de vloot onder de riemen raakte en

met een ev: w: wind voor bij Hatiahoe, Toenisaij en Polie

na Laimoe schepte, bij welke gehugt snagts ten 12: muren

het anker toeging in de vloot leggen bleef tot

Sondag den 23: November smorgens ten 4: uuren wanneer de

vloot het anker op gedaane sein schoot weder ophaalde

en de reijse na Haija vorderde smorgens ten 6: uuren

Kwam.