closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Donderdag

Tegens 7: uuren vertiel den Eerwaarde Heer Feij de Admiraals

Corcorre om op Amaheij en elders de kerk en school visite te doen;

Terwijl om 7: uuren de vloot na gedaan sein schoot anker ligte

en den steven wende na Elipapoetij voorwelke negorij dezelve

door tegenstroom eerst

den 27: November snagts ten 2: uuren ten anker kwam; ko„

„mende ten 6: uuren den Heer Gouverneur aan boord den oud en

Jong orangkaij benevens de Inlandse schoolm: van Elipapoetij en

vertroken ten 7: uur weder na de wal

Deezen nagt is een inlander van Cabauw op sComp:s orembaij

overleeden bij 8: uuren vertrok den Heer Gouverneur met de Hongij

vrienden g’escorteerd door zijn welEd: Achtb: Lijfwagt na de hier digt

bij geleegene rivier Eppe, aldaar gewasschen en aanboord het mor

„gen ontbijt gehouden hebbende ging zijn welEd: Achtb: ten 10 uuren

na de wal in de negorij en wierd aldaar ontvangen door den orang„

„kaij en inlandse schoolm: van Elipapoetij benevens den orangkaij

van Latoehoealoij en onder een voor des schoolmeesters woning staande

saboa geleid, alwaar zijn welEd: Achtb: met de Hongij vrienden,

zitplaats genomen hebbende den orangkaij dezer Negorij vroeg

of hij iets te zeggen, te versoeken of in te brengen hadde, waar

op denzelve met een oude questie voor den dag kwam die reets

door het Saparouas Hoofd Blondeel gedecideert was, weshal„

„ven den Heer gouverneur die klagte als afgedaan van de hand

wees en vermits zo minden orangkaij als zijne dorpelingen

iets anders voor te dragen of in te brengen hadden; deed zijn

welEd: Achtb: een wandeling door de negorij en bezigtigde

des