closeTerug naar inventaris

Transcriptie

97

des schoolmeesters woning en nieuwe kirk, des schoolm: woning schoon

nieuw gemaakt ongemeen donker bevonden zijnde door ’t lage dak

van wederzijden zo gelaste den Heer gouverneur den orangkaij en

oudstens dezer Negorij de kap van die woning te verhogen en met een„

solder te voorsien, dewijl die daar in nog niet gelegd was, en ver„

„mits de trap bij de Predikstoel in de kerk veel eer voor geijten

als voor menschen gemaakt scheen te weesen door derzelver om„

„gefatsoeneerde steelte ordonneerde welm: Heer Gouverneur den oude

en Jonge orangkaij van dit dorp om een andere trap te laten ma„

„ken in te zorgen dat de balken van die kerk als vol met witte

mieren bezet zijnde van dat ongedierte gesuiverd wierde ter pre„

„serveering van die balken voor een schielijke bederf; gaande zijn

welEd: Achtb: na die verrigting tegens 11: uur weder na boord en

liet als toen anker ligten stellende den steeven na Hocaloij

alwaar de vloot 's avonds ten 6: uuren aan kwam, werdende zijn welEd:

Achtb: even bevorens verwelkomt, door den orangkaijen van Coelor,

Latoe en Tha met versoek om hunne negorijen te willen komen

bezigtigen dat hun toegestaan zijn Ed: vertroken zyn, na het

drinken van eenige glazen wijn, bier en sterke dranken vergenoegd

na de wal te rug, terwijl den Luijtenant der Arthillerij streck op

zijn daar toe gedaane versoek permissie erlangde om mits ziek„

„te en leckagie van de orembaij Latuhalat met dat vaartuig

uit de vloot na Ambon te mogen vertrekken

Vrijdag den 28: November smorgens 7: uur ging den Heer Gouverneur

met de Hongij vrienden exepto den Fiscaal der vloot van Clootwijk

te Hoealoij aan de wal, en vermits den orangkaij zo min als des„

zelvs