closeTerug naar inventaris

Transcriptie

104

Admiraals Corcorre beantwoord wierden komende kort daar op aan

boord bij den Heer Gouverneur den onderkoopman en Hoofd dezes

Comtoirs DE: Koene Koenes om zijn welEd: Achtb: te Congratuleeren

met desselvs behoude arrivement ten dezen Comtoire en ging kort

daar op weder na land.

Ten 8: uuren smorgens ging den Heer Gouverneur onder het salut

van 13: basschooten van de Admiraals Corcorre aan land werdende bij

de Baleeuw of raadhuijs van de negorij Haroeko gecomplimenteerd door

het Hoofd koenes en de onder dit district gehoorende inlandse regen„

„ten en Comp:s dienaaren, begeevende zig vervolgens na de woning van

’t opperhoofd onder escorte der lijfwagt en de aldaar opgerigte praalboo„

„gen aan welkers wederzijde de hier zijnde bezettelingen geposteerd

stonden gelijk ook eenige Comp:s Inlanders met hunne gewoone

wapenen voorsien, in ’t passeeren salueerden de officieren van

die Inlandsche Comp:s den Heer gouverneur met spontongen van

„del en toen zijn welEd: Achtb: in de buijten stoep van 's opperhoofds

woning gekomen was ontring zyn. welEd: andermaal de Compliment

van gelukwensching; Intusschen presenteerde ’t Hoofd koenes zijn

welEd: Achtb: op een zilver tafel bord de sleutels van het Fortres

Zeelandia die even aangeraakt zijnde hem gelaten wierden onder

een gepaste recommandatie werdende daar op door de alhier zijnde

militie drie Charges uit het hand geweer en tusschen ieder derzelve

een Canon schoot en daar op nog 17: van ’t fortres Zeelandia gedaan

gedaan, waar mede deze Ceremanie eindigde

Na gehouden morgen ontbijt ging den Heer gouverneur met de

Hongij vrienden door de Negorijen Haroeko, en Sameth wandelen,

bezigtigende bij die gelegenheid de kerk en school, en bevond dezelve

m