closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in een tamelijk en goeden toestand; ea deze bezigtiging en wanden„

„ling gaf de Heer gouverneur last tot ’t opneemen der wapenen de

a en visiteeren van ’t Prothocol, en maakte tevens schik„

„king tot ’t houden van vergadering tegens morgen ogtend en ver„

„trek van hier na Hila; na ’t eeten bezigtigde de Heer Gouverneur

de Redout en vond de houtwerken derzelve uijt ijzer hout bestaande

nog heel en gaaf als of dezelve daar in kers vers geligt waren,

en die Ronduit op zig zelve ook nog zo wel gesteld dat wanneer

daar aan de hand gehouden en niet moedwillig verwaarloost word

dEComp:s daar van nog lang dienst kan hebben; Tegens den avond

liet het hoofd koenes ter eere van den Heer gouverneur en Hongij

Vrienden de door hem met veel mouite vervaardigde stellagien en

eere boogen met ligtende lampjes voorzien en daar benevens ver„

„scheidene vuurwerken afsteeken, komende bij die gelegenheid hier

aan het Hilas hoofd van Hamel als reets eenige daagen te

Liang geweest zijnde om den Heer Gouverneur in te wagten en on„

„der zijn district te verwelkomen; dan wijl de Heer gouverneur

hem te kennen gaf morgen tegens den avond de reise van hier na

zijn Comtoir te zullen voortzetten en hem derhalven te vergunnen

direct na zijn hoofdij te kunnen vertreken; nam hij na den eeten,

vriendelijk afscheid en vertrok na zijn Comtoir te rug.

Zaturdag den 6: December Smorgens ging de Heer gouverneur in de rivier sa„

„met wasschen ontving kort daar na de berigten wegens de gesteld„

„heid der wapens zo wel die onder de man als in reserve zijn als ook

van het alhier berustende Prothocol.

Terwijl ten 10: uuren na de daar toe gegevene ordre Hongij=

vergadering