closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zit plaats aangewesen waren, gaf den welEdelen Agtb: Heer Gou„

„verneur den Inlandse Regenten te kennen tot Fiscaal der Hongij

vloot benoemd te hebben den Secretaris van Politie Jan Dirk

van Clootwijk en tot Leeden van den Hongij Raad den Capitain

ter zee en Equipagie op ziender Pieter wolsgaard, den Capitain

Lieutenant militair Fredrik Ostroirstij, den opperchirurgijn

van ’t Casteel Christiaan Hoffman, in den Lieutenant der

der Arthillerij Thomas Magnus Streck mitsg:s tot Se„

„aetaris den Boekhouder Carel Godlieb Hindemith.

Vier na het gerenoveerde Hongij Placcaat, op ordre van welmeede Heer

Gouverneur door den Inlandse Boode inde Maleidse taal voorgelee„

„ren zijnde recommandeerde zijn wel Ed Agtb: de Inlandse Regenten

om zig na den inhoud van dat placcaat stiptelijk te moeten gen

„dragen, hun teerens bedeelende voornemens te zijn op aanstaande

Maandag den 13: dezer nademiddags de rheijse van hier te zullen

onderneemen onder expresse afwrage voorts of hunne vaartuigen

in staat waren de rEijser met gerustheijd te kunnen bijwoonen,

en op dezelve ook met genoegzame maanschappen of scheppers voorsien

waren, deze vragen met Ja beantwoord zijnde weerd daar na aan

de verkorene Leden mneen ieder der Inlandse Regenten afgegeven

een afschrift van de zeijl order in de hollandsche en Maleidsche

taal

Terwijl den Wel Ed: Achtb: tefens tot het doen aan de gewoone

eerste monstering na het eijndigen deser bij eenkomst Commit=

„teerde