closeTerug naar inventaris

Transcriptie

110

„teerde de Leden volsgaard en strek ten overstaan van den

Fiscaal van Clootwijk en secret:s en tot de tweede op zondag

den 12: dezer 's agtermiddags de Leden Ostroirskij en Hoffman.

Dit genander door den Heer Gouverneur besteld zijnde stond

zijn wel Ed: Agtb: van desselfs zitplaats op, wenschende zo wel Leden

als Inlandse Regenten 's Hemels genadenrijke bystand en zeegen

toe, inde uitvoering der ontfangen werdende ordres en betrag

ting van het geene tot bevordering van de waare belangens der

E: Maatschappij en de goede ingezetene vereischt word en dienelijk

is op dat zijn Ed: onderneemenge met den zegen des Heeren,

die doel eindens mogen bereijken, waar en tegen de Leeden en Re„

„genten den Heer Gouverneur reciproque een geluckige en voor=

spoedige reijse toeboesemden met toebiddinge dat zijn Ed voor=

neemen en pogingen ter herstellinge van rust en vreede en be„

„teugeling der geene welke dezelve bereeds een geruijme tijd herw=s

gestoord hebben van een gewenschten uitslag mogen wezen, en

dat dezelve door den milden zegen Godes met overwinning be„

kroond mogen worden, waarmede deze vergadering eijndig-

do /onderstond/ Aldus Gedaan en Geresolveert te Am„

boina in't Casteel Nieuw Victoria dato voorsz / was

geteekend:/ J: A Schilling, P wolsgaard; F: ostronshij

J: D: v. Clootwijk, C: Hokmann, P MM: Streck en

C: G: Hindemittz

Woensdag